Rukun Dan Wajib Umrah

 Rukun Dan Wajib Umrah

Rukun umrah sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah. Sedangkan wajib umrah juga sama dengan wajib haji kecuali hadir di Muzdalifah, melempar dan bermalam di Mina. Semua larangan yang harus dipenuhi selama haji juga harus dihindarkan selama melaksanakan umrah, hanya masa pelaksanaan umrah itu lebih pendek daripada haji.

Umrah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan haji. Adapun pelaksanaan ihram untuk keduanya ada tiga kemungkinan:

  1. Ihram untuk haji dilakukan terlebih dahulu dan selesai haji dilakukan ihram untuk umrah. Cara seperti ini disebut ifrad.
  2. Ihram umrah dilakukan terlebih dahulu dari miqatnya, kemudian menyelesaikan umrah, kemudian ihram untuk haji langsung dari Mekah, untuk selanjutnya melaksanakan haji. Cara seperti ini disebut tamattu’. Bila umrah dan haji dilaksanakan dalam bentuk ini, pelakunya dikenakan dam dalam bentuk memotong seekor kambing di tempatnya, kalau tidak mampu, harus puasa tiga hari waktu melaksanakan haji dan tujuh hari setelah tiba di tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 196.

. . . `yJsù yì­GyJs? Íot÷Kãèø9$$Π’n<Î) Ædkptø:$# $yJsù uŽy£øŠtGó™$# z`ÏB Ä“ô‰olù;$# 4 `yJsù öN©9 ô‰Ågs† ãP$u‹ÅÁsù ÏpsW»n=rO 5Q$­ƒr& ’Îû Ædkptø:$# >pyèö7y™ur #sŒÎ) öNçF÷èy_u‘ 3 . . .

Artinya:”Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam musim haji) wajib ia menyembelih seekor korban yang mudah didapat. Bila ia yidak mendapatkannya hendaklah berpuasa tiga hari sewaktu haji dan tujuh hari bila telah kembali. (QS. Al-Baqarah:196)

  1. Umrah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji dengan satu ihram. Cara pelaksanaan seperti ini disebut qiran. Bagi yang melaksankan haji dan umrah secara qiran diwajibkan membayar korban sebagaimana yang

berlaku pada tamattu’.

Adapun Rukun dalam ibadah umrah dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah umrah jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun umrah antara lain

SUmber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

You might be interested in …

Puisi Terbaru Untuk Ibu

Puisi Terbaru Untuk Ibu

Umum

Puisi Terbaru Untuk Ibu Seorang ibu adalah Orang tua perempuan dari seorang anak, Baik melaluui hubungan biologis maupun di segi sosial. Pada umumnya seorang ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan Anak-anaknya, Panggilan bunda dan mama adalah sebutan lain untuk seorang ibu, Pemanggilan ibu dengan sebutan Mama telah menjadi hal yang telah umum bagi […]

Read More
Jam Dinding 3D Giant Wall Clock Besar

Jam Dinding 3D Giant Wall Clock Besar

Umum

Jam Dinding 3D Giant Wall Clock Besar Jam Dinding 3D Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia pada hakikatnya mencintai keindahan dan menginginkan keindahan disekitarnya. Dan jam dinding 3D yang berukuran besar ini bisa dijadikan sebagai media untuk memperindah ruangan anda. Jam dinding 3D raksasa ini tidak hanya memberikan manfaat fungsionalnya saja sebagai penunjuk waktu, namun […]

Read More
Menyiram Pohon Cinta

Menyiram Pohon Cinta

Umum

Menyiram Pohon Cinta Ada cerita menarik dari sahabat karib kami, yang diceritakan kemarin di rumahku. Dia curhat tentang masa lalunya.. bagaimana proses jadiannya bersuamikan pria yang mendampinya sampai kini, di usianya yang telah melewati masa pensiun. Waktu dia remaja, dia adalah gadis desa yang menjadi impian pemuda di kampungnya. Syahdan, ada seorang remaja yang menyenanginya, […]

Read More