Rukun Dan Wajib Umrah

 Rukun Dan Wajib Umrah

Rukun umrah sama dengan haji kecuali kehadiran di Arafah. Sedangkan wajib umrah juga sama dengan wajib haji kecuali hadir di Muzdalifah, melempar dan bermalam di Mina. Semua larangan yang harus dipenuhi selama haji juga harus dihindarkan selama melaksanakan umrah, hanya masa pelaksanaan umrah itu lebih pendek daripada haji.

Umrah dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan haji. Adapun pelaksanaan ihram untuk keduanya ada tiga kemungkinan:

  1. Ihram untuk haji dilakukan terlebih dahulu dan selesai haji dilakukan ihram untuk umrah. Cara seperti ini disebut ifrad.
  2. Ihram umrah dilakukan terlebih dahulu dari miqatnya, kemudian menyelesaikan umrah, kemudian ihram untuk haji langsung dari Mekah, untuk selanjutnya melaksanakan haji. Cara seperti ini disebut tamattu’. Bila umrah dan haji dilaksanakan dalam bentuk ini, pelakunya dikenakan dam dalam bentuk memotong seekor kambing di tempatnya, kalau tidak mampu, harus puasa tiga hari waktu melaksanakan haji dan tujuh hari setelah tiba di tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 196.

. . . `yJsù yì­GyJs? Íot÷Kãèø9$$Π’n<Î) Ædkptø:$# $yJsù uŽy£øŠtGó™$# z`ÏB Ä“ô‰olù;$# 4 `yJsù öN©9 ô‰Ågs† ãP$u‹ÅÁsù ÏpsW»n=rO 5Q$­ƒr& ’Îû Ædkptø:$# >pyèö7y™ur #sŒÎ) öNçF÷èy_u‘ 3 . . .

Artinya:”Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam musim haji) wajib ia menyembelih seekor korban yang mudah didapat. Bila ia yidak mendapatkannya hendaklah berpuasa tiga hari sewaktu haji dan tujuh hari bila telah kembali. (QS. Al-Baqarah:196)

  1. Umrah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan haji dengan satu ihram. Cara pelaksanaan seperti ini disebut qiran. Bagi yang melaksankan haji dan umrah secara qiran diwajibkan membayar korban sebagaimana yang

berlaku pada tamattu’.

Adapun Rukun dalam ibadah umrah dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah umrah jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun umrah antara lain

SUmber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

You might be interested in …

Manfaat Studi Kasus

Manfaat Studi Kasus

Umum

Manfaat Studi Kasus Pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. Keistimewaan Studi Kasus Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan […]

Read More
Manfaat Jatuh Cinta Untuk Kesehatan

Manfaat Jatuh Cinta Untuk Kesehatan

Umum

Manfaat Jatuh Cinta Untuk Kesehatan Taukah kamu jika jatuh cinta memiliki banyak manfaat sehat yang bisa kita rasakan? Jatuh cinta memang indah rasanya pasangan muda mudi yang sedang jatuh cinta biasa akan selalu bahagia sepanjang hari namun selain itu ternyata jatuh cinta sangat baik dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah berikut ini ada beberapa […]

Read More

Kontravensi Intensif

Umum

Proses Sosial Disosiatif Proses Sosial Disosiatif 1. Kontravensi Kontravensi adalah suatu proses sosial antara pihak yang satu dengan pihak yang lain saling tidak cocok, tetapi keduanya masih menahan diri untuk tidak terjadi suatu pertikaian. Kontravensi ini mempunyai lima macam tingkatan antara lain : A. Kontravensi Umum Kontravensi umum adalah kontravensi dalam bentuk yang masih umum […]

Read More