MACAM-MACAM JARIMAH MENURUT CARA MELAKUKAN DAN KONSEKUENSINYA

MACAM-MACAM JARIMAH MENURUT CARA MELAKUKAN DAN KONSEKUENSINYA

MACAM-MACAM JARIMAH MENURUT CARA MELAKUKAN DAN KONSEKUENSINYA

 

MACAM-MACAM JARIMAH MENURUT CARA MELAKUKAN DAN KONSEKUENSINYA
MACAM-MACAM JARIMAH MENURUT CARA MELAKUKAN DAN KONSEKUENSINYA

1. JARIMAH PEMBUNUHAN

Pembunuhan ada tiga macam

a. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasa untuk membunuh/mematikan disertai dengan niat untuk membunuh.
· Sanksi pembunuhan disengaja.
Pembunuhan yang disengaja jika telah memenuhi syarat wajib di qisash, jika mendapat maaf dari keluarganya maka dengan membayar diyat, atau jika mendapat pengampunan penuh oleh keluarga terbunuh maka dapat dibebaskan. Allah SWT. Berfirman yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh….” (Qs. al-Baqarah: 178)

b. Pembunuhan menyerupai sengaja(pembunuhan semi sengaja)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, sehingga membuat korban meninggal.  Sanksi pembunuhan semi sengaja Untuk pembunuhan ini tidak wajib qisas, tapi hanya diwajibkan membayar denda (diyat) berat kepa keluarga korban (ahli yang dibunuh) diangsur selama tiga tahun.

c. Pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan tersalah)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud (niat)membunuh, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Sanksi pembunuhan tersalah. Hukum pembunuhan tersalah ini yaitu tidak wajib qisas, tetapi hanya wajib membayar denda (diyat) ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh, bukan kepada si pembunuh.seperti Fiman Allah dalam surah An-Nisa (4) : 92.

2. JARIMAH PENCURIAN

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi dari tempat penyimpanannya.
· Sanksi jarimah pencurian.
Seorang pencuri yang telah memuhi syarat yakni: mukallaf, berakal sehat, barang sampai nisab maka harus dipotong tangannya dan Ia harus mengembalikan barangnya kalau masih ada, dan mengganti kalau sudah tidak ada. Allah berfirman yang artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Maidah ; 38)

3. JARIMAH PERAMPOKAN

Perampokan atau Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun kafir Dzimmi atau kafir Harbi.
· Sanksi jarimah perampokan
1. Dibunuh,
2. Disalib,
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang,
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.
Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(QS. Al-Maidah:33)

4. JARIMAH ZINA

Zina dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyangkut hubungan seksual dan semacamnya tanpa adanya ikatan suami-istri yang dilakukan oleh mukallaf baik yang sudah menikah atau masih bujang.
· Sanksi jarimah zina
Zina dibagi dua:
a. Zina muhson
Adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah secara sah. maka hukumnya dengan rajam, yaitu dilempari batu hingga mati
b. Zina ghairu muhson
Adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikan. Makah hukumannya dengan jilid/dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun.
Allah SWT. Berfirman yang artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.( QS, An-Nur ayat 2)

5. JARIMAH MINUM MINUMAN TERLARANG

Secara bahasa, khamr artinya sesuatu yang menutupi, sedangkan menurut dalam itilah fiqh yaitu segala macam yang memabukan. Sebagaimana sabda Rsulullah SAW yang artinya kurang lebih; ” Tiap-tiap yang memabukan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim) Menurut Mazhab Syafi’i, had khamr adalah didera 80 kali, namun menurut Mazhab Hanafi, had khamr adalah dera 40 kali. Dan pelaksanaan hukumannya dilakukan setelah semuanya benar-benar terbukti dan dilaksanakan di khalayak ramai seperti halnya pezina.
Rasulullah SAW. Bersabda: “Dari Anas Bin Malik ra, dihadapkan kepada nabi SAW seseorang yang telah meminum khamr, kemudian menjilidnya dengan dua tangkai kurma kira-kira 40 kali.” (HR Mutafaqun ‘alaihi).

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/kumpulan-kultum-ramadhan/

You might be interested in …

Biografi Imam Hanafi

Biografi Imam Hanafi

Agama

Biografi Imam Hanafi Biografi Imam Hanafi Abu hanifah dilahirkan pada tahun 80 hijriyah bersamaan(659 masehi). Sebagai para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 hijriyah; pendapat ini sangat tidak berdasarkan, karena yang sebenarnya ialah pada tahun 80 hijriyah ( 659 M) menurut pendapat yang pertama. Dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Abu […]

Read More
Cara bersuci dari najis dan sarana thaharoh

Cara bersuci dari najis dan sarana thaharoh

Agama

Cara bersuci dari najis dan sarana thaharoh Cara Bersuci dari Hadats Seseorang yang berhadats kecil ataupun besar bila hendak mengerjakan sholat atau ibadah yang lainnya, yang berhubungan langsung dengan Allah harus menyucikan diri dengan cara berwudhu’ ataupun tayammum apabila berhadats kecil, dan apabila berhadats besar dengan cara mandi atau tayammum. “Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu […]

Read More
Hal-hal yang berkaitan tentang orang yang tidak puasa atau orang yang merusak Puasanya

Hal-hal yang berkaitan tentang orang yang tidak puasa atau orang yang merusak Puasanya

Agama

Hal-hal yang berkaitan tentang orang yang tidak puasa atau orang yang merusak Puasanya   a. Mengkodlo’ puasa Menurut kitab Fath-Hul Mu’in, bahwasannya orang mengkodlo’ puasa wajib yang belum ia penuhi pada saat itu, baik orang tadi meninggalkan puasa karena udzur, itu hukumnya wajib untuk mengkodlo’ puasanya. Kecuali orang tersebut meninggalkan puasa dengan alasan gila atau […]

Read More